DUMAU INTERNATIONAL JIU JITSU CUP 2009

RESULTADOS
公式結果

 

チームポイント (ジュベニール以下)

1- NEX
2- Extreme BJJ
3- Rocha Jiu Jitsu

チームポイント (アダルト・マスター・シニア)

1-TR Jiu Jitsu
2-Ogawa Team
3-Team Legnum
4-Suto Academy
5-Carlos Toyota BJJ
6-Rocha Jiu Jitsu
7-Extreme BJJ
8-Gracie Barra-BH

 

アダルト黒帯ペナ級
1-Mauricio Souza (Bonsai Academy)
2-Leandro Yamashita (Jaws Jiu Jitsu Academy)
3-Edison Kagohara (Tensai Jiu Jitsu Academy)

アダルト黒帯メイオペサード級
1-Tiago Sakamoto (Extreme BJJ)
2-Shinkawa Takeshi (Team Legnum)

アダルト黒帯アブソルート級
1-Mauricio Souza (Bonsai Academy)
2-Shinkawa Takeshi (Team Legnum)
3-Tiago Sakamoto (Extreme BJJ)
3-Edison Kagohara (Tensai Jiu Jitsu Academy)

マスター黒帯レーヴィ級
1-Rogerio de Cristo (Rocha Jiu Jitsu)
2-Leonardo Yoshida (Ogawa Team)

マスター黒帯メジオ級
1-Casimiro K.P. Suto  (Suto Academy)
2-Alexandre Ogawa  (Ogawa Team)

マスター黒帯ペサディシモ級
1-Marcelo Kiwada (TR Jiu Jitsu)
2-Oscar Ralior (TR Jiu Jitsu)
3-Alesandro Utida (Ogawa Team)

マスター黒帯アブソルート級
1-Rogerio de Cristo  (Rocha Jiu Jitsu)
2-Oscar Ralior (TR Jiu Jitsu)
3-Alexandre Ogawa (Ogawa Team)

アダルト茶帯プルーマ級
1-Rafael Nakauchi  (Ogawa Team)
2-Anderson Rossi  (Gracie Barra-BH)
3-Yoshioka Takahito (Team Legnum)

アダルト茶帯ペナ級
1-Kako Takuto (GSB)
2-Koji Shimasaki (Club Barbarian)
3-Jander Kira (Rocha Okazaki)
3-Hirata Ryu (Team Legnum)

アダルト茶帯レーヴィ級
1-Iwasaki Masahiro (Jiusenkan)
2-Koyama Takayuki (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3-Akira Hosokawa (Alive)
3-Okuda Teruyuki (X-treme Jiu Jitsu Academy)

アダルト茶帯メジオ級
1-Keisuke Takizawa (KLNBJJ)
2-Marcio Okumura  (Extreme BJJ)
3-Kawamura Toshinobu (NEX)

アダルト茶帯ペサード級
1-Tomikawa Gabriel (Carlos Toyota BJJ)

アダルト茶帯ペサディシモ級
1-Takeshi Morimoto (Team Legnum)
2-Wanderson Amakawa (Atos Jiu Jitsu)
3-Adriano Tanimoto (Jaws Jiu Jitsu Academy)

アダルト茶帯アブソルート級
1-Takeshi Morimoto (Team Legnum)
2-Hanazawa Daisuke (Ogawa Team)
3-Koyama Takayuki (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3-Iwasaki Masahiro Jiusenkan)

マスター茶帯レーヴィ級
1-Sergio Firmino (TR Jiu Jitsu)
2-Marcos Nishizawa (TR Jiu Jitsu)
3-Andre Yamahashi (Ogawa Team)

マスター茶帯メジオ級
1-Ricardo Tanno (Ogawa Team)
2-Marcio Terere (Ogawa Team)
3-Roberto Matsumura (TR Jiu Jitsu)

マスター茶帯ペサード級
1-Hori Jorge (NEX)
2-Rodrigo Basso (Ogawa Team)
3-Gerson Mitsunaga (TR Jiu Jitsu)

マスター茶帯スペルペサード級
1-Leandro de Deus (TR Jiu Jitsu)

マスター茶帯アブソルート級
1-Hori Jorge (NEX)
2-Gerson Mitsunaga (TR Jiu Jitsu)
3-Rodrigo Basso (Ogawa Team)
3-Yoshikazu Azuma (Team Legnum)

アダルト紫帯ガロ級
1-Lee Sansu  (Trust Jiu Jitsu Academy0
2-Marcio Tanaka (Ogawa Team)

アダルト紫帯プルーマ級
1-Jhonatan Sakata (Gracie Barra-BH)
2-Henrique Maromba (TR Jiu Jitsu)
3-Anderson Hara (Gracie Barra-BH)

アダルト紫帯ペナ級
1-Tanaka Kenji (NEX)
2-Yoshiyuki Sakabe (Gracie Oceania Japan)
3-Frederico Hirose (Gracie Barra-BH)
3-Massaro Hayakawa (Rocha Okazaki)

アダルト紫帯レーヴィ級
1-Cleber Koike (Bonsai Academy)
2-Nakayama Hama (Jaws Jiu Jitsu Academy)
3-Ishikawa Fumitoshi (Fubuki BJJ)
3-Leonardo Takahashi (Gracie Oceania Japan)

アダルト紫帯メジオ級
1-Leandro Kusano (Ogawa Team)
2-Katagiri Shoji (Bushido Jiu Jitsu)
3-Miyoshi Hiroshi (Team Legnum)

アダルト紫帯スペルペサード級
1-Tagawa Shiusei (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2-Edson Yasuda dos Santos (Carlos Toyota BJJ)

アダルト紫帯アブソルート級
1-Leandro Kusano (Ogawa Team)
2-Cleber Koike (Bonsai Academy)
3-Jhonatan Sakata (Gracie Barra-BH)
3-Edson Yasuda dos Santos (Carlos Toyota BJJ)

マスター紫帯プルーマ級
1-Leandro Nomura (Gracie Barra-BH)
2-Adilson Ferreira Franca (Fighting Spirit)
3-Ronaldo Miura (Fighting Spirit)
3-Shima Takayuki (Team Legnum)

マスター紫帯ペナ級
1-Fernando Ferreira (Ogawa Team)
2-Nishikawa Shikio (Team Legnum)
3-Jorge Fujita (Rocha Okazaki)
3-Uhara Kouichi (Paraestra Osaka)

マスター紫帯レーヴィ級
1-Antonio Silva (Ogawa Team)
2-Flavio Ishi (Gracie Oceania Japan)
3-Koji Nishimoto (Shimada Jiu Jitsu)

マスター帯スペルペサード級
1-Utimura Antonio (Suto Academy)
2-Miura Megumu (Team Legnum)

マスター紫帯ペサディシモ級
1-Koji Yokosato (TR Jiu Jitsu)
2-Pedro Tomikawa Jr. (Carlos Toyota BJJ)

マスター紫帯アブソルート級
1-Utimura Antonio (Suto Academy)
2-Batore Kihara (Gracie Oceania Japan)
3-Flavio Ishi (Gracie Oceania Japan)
3-Pedro Tomikawa Jr. (Carlos Toyota BJJ)

アダルト青帯ガロ級
1-Kinoshita Shin (Team Barbosa Japan)
2-Taqueushi Roberto Yukio (Rocha Jiu Jitsu)
3-Osawa Hirokazu (RB Academy)
3-Takeshima Keita (Ishida Dojo)

アダルト青帯プルーマ級
1-Hiro Yamaniha  (TR Jiu Jitsu)
2-Yuuki Araki (Alive)
3-Yamaki Ryouji (Jaws Jiu Jitsu Academy)
3-Diemerson Hatta (Tensai Jiu Jitsu Academy)

アダルト青帯ペナ級
1-Carlos Kimura  (TR Jiu Jitsu)
2-Takahashi Kenta (Trust Jiu Jitsu Academy)
3-Sugiyama Shin (Trust Jiu Jitsu Academy)
3-Maeguchi Shinji (Nascer do Sol)

アダルト青帯レーヴィ級
1-Luan Chirano Arouca (Gracie Barra-BH)
2-Fernando Hara (Gracie Barra-BH)
3-Sugiyama Takeshi (Paraestra Gifu)
3-Renan Sakae (Extreme BJJ)

アダルト青帯メジオ級
1-Anderson de Faria (Rocha Jiu Jitsu)
2-Ricardo Kawakita (Carlos Toyota BJJ)
3-Charles Gaspar (Ogawa Team)
3-Fabio Ohta (Ogawa Team)

アダルト青帯メイオペサード級
1-Matsunami Hirotaka (Team Legnum)
2-Anderson Sakamoto (TR Jiu Jitsu)
3-Sergio Nomura (TR Jiu Jitsu)
3-Fernando Maioli (Ogawa Team)

アダルト青帯ペサード級
1-Eder Pantarolo (TR Jiu Jitsu)
2-Fernando Oliveira (TR Jiu Jitsu)

アダルト青帯スペルペサード級
1-Eduardo Sakamoto (TR Jiu Jitsu)
2-Wellington Manduco (Carlos Toyota BJJ)

アダルト帯ペサディシモ級
1-Lucas Tani (Extreme BJJ)
2-Dian Carlo (TR Jiu Jitsu)

アダルト青帯アブソルート級
1-Eliot Kelly (Bushido Jiu Jitsu)
2-Takahashi Kenta (Trust Jiu jitsu Academy)
3-Lucas Tani (Extreme BJJ)
3-Charles Gaspar (Ogawa Team)

マスター青帯プルーマ級
1-Kouji Ookubo (Alive)
2-Sakamoto Tatsuya (Team Legnum)

マスター青帯ペナ級
1-Higuchi Akira (nascer do Sol)
2-Mizuno Taiji (Shimada Jiu Jitsu)
3-Takeda Yasuyuki (TR Jiu Jitsu)
3-Andre Minoru (Ogawa Team)

マスター青帯レーヴィ級
1-Alesandro Eto (tensai Jiu Jitsu Academy)
2-Lincon Reis (Rocha Jiu Jitsu)
3-Beto Aoki (Extreme BJJ)
3-Takase Kazuaki (NEX)

マスター青帯メジオ級
1-Ricardo Nakamura (TR Jiu Jitsu)
2-Eduardo Ueno (gracie Oceania Japan)
3- Henrique Arasaki (Extreme BJJ)
3-Daniel Nakanishi (Extreme BJJ)

マスター青帯メイオペサード級
1-Denilson Ferrara (TR Jiu Jitsu)
2-Murakami Eiji (Suto Academy)
3-Marcelo Sei (Fighting Spirit)

マスター青帯スペルペサード級
1-Tom Matsubara (TR Jiu Jitsu)

マスター青帯アブソルート級
1-Lincon Reis (Rocha Jiu Jitsu)
2-Henrique Arasaki (Extreme BJJ)
3-Eduardo Ueno (Gracie Oceania Japan)
3-Ricardo Nakamura (TR Jiu Jitsu)

アダルト白帯ガロ級
1-Hugo Tokai (TR Jiu Jitsu)
2-Komakine Hiroyasu (Reversal)
3-Simon Ozaki (Ogawa Team)
3-Haba Kuniko (Fukuzumi Jiu Jitsu)

アダルト白帯プルーマ級
1-Yuuta Iwamoto (Alive)
2-Bruno Prado (Extreme BJJ)
3-Sogawa Kenichi (Trust Jiu Jitsu Academy)
3-Kimura Kenichi (Bushido Jiu Jitsu)

アダルト白帯ペナ級
1-Kazuhito Nishimura (RB Academy)
2-Hara Hiroyuki (Nascer do Sol)
3-Osvaldo Fumiyoshi (Gracie Barra-BH)
3-Bruno Iga (TR Jiu Jitsu)

アダルト白帯レーヴィ級
1-Kendy Shiozaki Jr. (Tensai Jiu Jitsu Academy)
2-Nakayama Shinsuke (Nascer do Sol)
3-Marcelo Araki (Extreme BJJ)
3-Marcos Ribeiro de Campos (Gracie Barra-BH)

アダルト白帯メジオ級
1-Anderson Gama (Atos Jiu Jitsu)
2-Wagner Andscotty (Extreme BJJ)
3-Tsutsumi Toshiaki (Trust Jiu Jitsu Academy)
3-Saito Kensuke (Fukuzumi Jiu Jitsu)

アダルト白帯メイオペサード級
1-Koaisawa Yuu (Fukuzumi Jiu Jitsu)
2-Fabricio Antonio (Carlos Toyota BJJ)
3-Thiago Kokage (Extreme BJJ)
3-Nivaldo Yano (Extreme BJJ)

アダルト白帯ペサード級
1-Ohashi Kentaro (Nascer do Sol)
2-Kurogouchi Atsushi (Fukuzumi Jiu Jitsu)
3-Rafael Lima (Extreme BJJ)
3-Vagner Luiz (Rocha Okazaki)

アダルト白帯アブソルート級
1-Ohashi Kentaro (Nascer do Sol)
2-Nivaldo Yano (Extreme BJJ)
3-Rafael Lima (Extreme BJJ)
3-Kurogouchi Atsushi (Fukuzumi Jiu Jitsu)

マスター白帯ガロ級
1-Tanaka Tosiaki (Team Legnum)
2-Mori Tetsuo (NEX)

マスター白帯プルーマ級
1-Neto Sakamoto (Ogawa Team)
2-Sakai Masaki (Team Legnum)
3-Takumi Mizuno (Ishida Dojo)
3-Suzuki Hiromasa (Team Barbosa Japan)

マスター白帯ペナ級
1-Ikeno Massahide (Ogawa Team)
2-Issao Sato (Gracie Oceania Japan)
3-Michibata Hidekazu  (Newaza World)

マスター白帯レーヴィ級
1-Ricardo Fujisaki (Ogawa Team)
2-Alex Oliveira (Ogawa Team)
3-Eduardo Mitsuo Hirabayashi (Extreme BJJ)
3-Irineu Ferreira Jr. (Atos Jiu Jitsu)

マスター白帯メジオ級
1-Hara Akira (Team Legnum)
2-Luiz Cesar Tonatto Sato  (Tensai Jiu Jitsu Academy)
3-Mauricio Takabayashi  (Rocha Jiu Jitsu)
3-Joćo Batista (Carlos Toyota BJJ)

マスター白帯メイオペサード級
1-Fernando Colucci (TR Jiu Jitsu)
2-Yoneda Naoma (Bushido Jiu Jitsu)

マスター白帯ペサード級
1-Fernando Okuyama (TR Jiu Jitsu)
2-Manuel Torres (Rocha Jiu Jitsu)

マスター白帯スペルペサード級
1-Adriano Soares (Ogawa Team)

マスター白帯アブソルート級
1-Anderson Egito (TR Jiu Jitsu)
2-Fernando Pescador (TR Jiu Jitsu)
3-Fernando Colucci (TR Jiu Jitsu)
3-Mauricio Takabayashi (Rocha Jiu Jitsu)

シニア1白帯プルーマ級
1-Harufumi Saitou (Club Barbarian)
2-Marcelo Shirahata (Ogawa Team)
3-Nagata Mitsuki (Bushido Jiu Jitsu)

シニア1白帯メイオペサード級
1-Edson Grigoleto (TR Jiu Jitsu)
2-Eugenio Pascoal (TR Jiu Jitsu)
3-Medeiros Junior (Carlos Toyota BJJ)
3-Marcio Zanchin  (Carlos Toyota BJJ)

シニア1白帯アブソルート級
1-Medeiros Junior  (Carlos Toyota BJJ)
2-Marcio Zanchin (Carlos Toyota BJJ)
3-Silvio Aparecido (Extreme BJJ)
3-Edson Grigoleto (TR Jiu Jitsu)

シニア2白帯メジオ級
1-Fuji Katsuyoshi  (Fukuzumi Jiu Jitsu(
2-Jose Antonio Silva (TR Jiu Jitsu)

シニア2白帯ペサディシモ級
1-Oshiro Marcos  (Suto Academy)

シニア2白帯アブソルート級
1-Oshiro Marcos  (Suto Academy)

シニア1青帯プルーマ級
1-Kitajima Hiroshi (Club Barbarian)
2-Adriano Bagio (Ogawa Team)
3-Takenaka Nobuo (Tem Legnum)

シニア1青帯ペナ級
1-Tadashi Mitsuguchi (Alive)
2- Kazuyoshi Nakane (Striking Gym Ares)

シニア1青帯アブソルート級
1-Kidou Masato (Suto Academy)
2-Takenaka Nobuo (Team Legnum)

シニア1紫帯メイオペサード級
1-Almir dos Santos (Ogawa Team)

シニア1紫帯ペサード級
1-Alcir Narita (Carlos Toyota BJJ)
2-Rodolfo Kikuti  (TR Jiu Jitsu)

シニア1紫帯アブソルート級
1-Alcir Narita (Carlos Toyota BJJ)
2-Almir dos Santos (Ogawa Team)

シニア2紫帯メジオ級
1-Tsuyoshi Iwakura (Ogawa Team)
2-Porto Antonio Samuel (Suto Academy)
3-Ayukawa Yuzuru (Ishida Dojo)

シニア2紫帯ペサード級
1-Ishigura Katsutoshi (Suto Academy)

シニア2紫帯アブソルート級
1-Ishigura Katsutoshi (Suto Academy)
2-Porto Antonio Samuel  (Suto Academy)
3-Ayukawa Yuzuru (Ishida Dojo)

女子アダルト青帯メジオ級
1-Tatiane Mendes da Silva (TR Jiu Jitsu)
2-Elisangela Martins (Fighting Spirit)

女子アダルト白帯ガロ級
1-Laura Tran (Striking Gym Ares)
2-Alexia Adelani Marcelino (Tensai Jiu Jitsu Academy)
3-Iwama Yuka (Fukuzumi Jiu Jitsu)

女子アダルト白帯プルーマ級
1-Renata Fidelis (TR Jiu Jitsu)
2-Komatsu Saori (Team Legnum)

女子アダルト白帯ペナ級
1-Fonseca Paula Shiraishi (Suto Academy)
2-Karol Rossi (Gracie Barra-BH)
3-Milene Yokoyama (TR Jiu Jitsu)

女子アダルト白帯レーヴィ級
1-Vanessa Tawara (Ogawa Team)
2-Kath Yamada (Rocha Jiu Jitsu)
3-Katia Kanashiro (Extreme BJJ)

女子アダルト白帯メジオ級
1-Harumi Oliveira (Ogawa Team)
2-Sandra Oda (TR Jiu Jitsu)

女子アダルト白帯アブソルート級
1-Harumi Oliveira (Ogawa Team)
2-Karol Rossi (Gracie Barra-BH)
3-Fonseca Paula Shiraishi (Suto Academy)
3-Vanessa Tawara (Ogawa Team)

プレミリン白/灰帯プルーマ級
1-Mori Sakura (NEX)
2-Nishio Junia (NEX)
3-Gustavo Ferreira Franco (Extreme BJJ)
3- Yamamoto Naoya (NEX)

女子プレミリン白/灰帯レーヴィ級
1-Agatha Mayara Ferreira Franco (Extreme BJJ)
2-Umemura Ami (NEX)

ミリン白/黄帯ガロ級
1-Miyazaki Hayato (NEX)
2-Kamon Seiya (NEX)
3-Adriano Jr. Shimogaki (Extreme BJJ)
3-Kamada Keigo (NEX)

ミリン白/黄帯プルーマ級
1-Mori Haruki (NEX)
2-Nishio Yuuki  (NEX)
3-Hariyama Ruma (NEX)
3-Kamon Ryusei (NEX)

女子ミリン白/黄帯ペナ級
1-Umemura Kae (NEX)
2-Fernanda Makiyama Cristo (Rocha Jiu Jitsu)

ミリン白/黄帯ペナ級
1-Suzuki Hayato (Paraestra Chiba)
2-Victor Chinen  (Extreme BJJ)
3-Hida Daiki (Paraestra Gifu)
3-Rafael Hirata (TR Jiu Jitsu)

ミリン白/黄帯メジオ級
1-Kawasaki Caio (Carlos Toyota BJJ)
2-Hida Yuuta (Paraestra Gifu)
3-Mike Shimogaki (Extreme BJJ)
3-Fabiana Kamada (Extreme BJJ)

ミリン白/黄帯スペルペサード級
1-Guilherme Kenji Omura (Paraestra Gifu)
2-Daniel Miyata (Extreme BJJ)

インファンティウ白/黄/橙帯ガロ級
1-Satou Shiuto (GSB)
2-Yamamoto Riyuta (NEX)
3-Sekihara Taisei (Suto Academy)

インファンティウ白/黄/橙帯プルーマ級
1-Felipe Ivafone (Extreme BJJ)
2-Nick Eduardo Yamada (Rocha Jiu Jitsu)
3-Maeda Isa (Suto Academy)

インファンティウ白/黄/橙帯ペナ級
1-Matsuo Koki  (NEX)
2-Joćo Victor Tunin (Gracie Barra-BH)
3-Marcos Felipe (Extreme BJJ)
3-Igor Tanabe (Extreme BJJ)

女子インファンティウ白/黄/橙帯ペナ級
1-Umemura Yuho (NEX)
2-Jennifer Nara (Extreme BJJ)

インファンティウ白/黄/橙帯レーヴィ級
1-Hiroshi Mitomi (Sekitani Gold Team)
2-Vinicius Chinen (EXtreme BJJ)
3-Vinicius Nishioka (Tensai Jiu Jitsu Academy)

女子インファンティウ白/黄/橙帯メジオ級
1-Kawassaki Raquel  (Carlos Toyota BJJ)
2-Maila Simogaki  (Extreme BJJ)

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯ガロ級
1-Gabriel Seiji Omura (Paraestra Gifu)

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯プルーマ級
1-Satou Kanta (GSB)
2-Victor Dobashi  (Extreme BJJ)

女子インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯プルーマ級
1-Kawassaki Paloma  (Carlos Toyota BJJ)
2-Ingrid Ferreira Franco (Extreme BJJ)
3-Alexia Adelani Marcelino (Tensai Jiu Jitsu Academy)

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯ペナ級
1-Caio Shirahata (Ogawa Team)
2-Aiki Kaneshiro (Extreme BJJ)

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯レーヴィ級
1-Ken Nagata (Rocha Jiu Jitsu)
2-Nakakushi Akira (NEX)
3-Walter Franco (Extreme BJJ)

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯メジオ級
1-Cristian Nagashima  (Gracie Oceania Japan Komono)
2-Bruno Kamada (Extreme BJJ)
3-Guimarćes Bruno (Rocha Jiu Jitsu)

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯メイオペサード級
1-Alexandre Kobayashi (TR Jiu Jitsu)
2-Iudi Suuti (Rocha Jiu Jitsu)

インファント・ジュベニウ緑帯メイオペサード級
1-Lucas Yusa Feijo (Rocha Jiu Jitsu)
2-Bruno Prado (Extreme BJJ)

インファント・ジュベニウ白/黄/橙帯ペサディシモ級
1-Yuri Brandćo (Bruto Jiu Jitsu)
2-Iudi Suuti (Rocha Jiu Jitsu)

 ジュベニウ白帯ペナ級
1-Philipe Maxmino Alao (Gracie Barra-BH)
2-Rodolfo Kawaguchi (Extreme BJJ)
3-Katsuhiro Nishizawa (Bushido Jiu Jitsu)

ジュベニウ青帯レーヴィ級
1-Rafael Mendes (TR Jiu Jitsu)
2-Gabriel Fernando Matsuno Sampaio (Rocha Jiu Jitsu)

ジュベニウ青帯アブソルート級
1-Rafael Mendes (TR Jiu Jitsu)
2-Gabriel Fernando Matsuno Sampaio (Rocha Jiu Jitsu)